0000000

หลักการและเหตุผล

เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) เป็นนโยบายปฏิรูปเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522 กำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบด้วย สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงพยาบาล และอาคารชุด จะต้อง
มีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้วางแผนดำเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าว ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ช่วงที่สองคือการสนับสนุน ส่งเสริมอาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้มี
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วงที่สามคือการส่งเสริมให้มีการสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างไรก็ตาม การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นจากเดิมตามเกณฑ์ BEC นั้น เจ้าของอาคารจะต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายเพื่อออกแบบ ปรับปรุงหรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำร่องกลไกสนับสนุนการลงทุนในการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและใช้เป็นกรณี
ศึกษาตัวอย่างให้อาคารอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 

Visitors: 16,530