ขยายเวลาการสมัครขอรับการสนับสนุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

Download เอกสารการสมัครที่เว็บไซต์ www.dede.go.th หรือ
www.susidybec.org


     เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน

      • หนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมใบสมัครขอรับการสนับสนุน
      • เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
        1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ
          โดยต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับพร้อมประทับตรา
          นิติบุคคล (ถ้ามี) ตามรูปแบบของหนังสือมอบอำนาจในเอกสารประกอบ
          แนบท้ายประกาศนี้
       2) อาคารที่อยู่นอกข่ายเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
          อาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ให้แนบสำเนาใบรับรองขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
          จากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
       3) อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้แนบสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
          ดัดแปลงอาคาร (ถ้าเกี่ยวข้อง)
       4) ผังพื้นหรือแปลนอาคารทั้งที่เป็นปัจจุบันและในส่วนที่จะปรับปรุง รูปด้าน
          รูปตัด รายละเอียดวัสดุกรอบอาคาร รวมถึงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ
          ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รายละเอียดผังติดตั้งโคม
          และหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาค
       5) สำเนาใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน
          ซึ่งต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ พพ. ได้กำหนด
          ราคากลางไว้ ในกรณีที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ พพ. ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง
          ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องยื่นใบเสนอราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะขอรับ
          การสนับสนุน พร้อมด้วยใบเสนอราคาเปรียบเทียบอีกอย่างน้อย 2 ราย
          รวมเป็น 3 ราย

       *** เอกสารประกอบต่างๆ และสำเนาใบเสนอราคาจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ
           ลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
           ความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ


0000
วิธีการสมัคร
• ยื่นหนังสือนำส่งพร้อมเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
• จัดส่งหนังสือนำส่งพร้อมเอกสารใบสมัครผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรูปแบบของไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*** หนังสือขอรับการสนับสนุนและใบสมัครขอรับการสนับสนุนต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจโดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร


Visitors: 16,534