000000000000000 
คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่เป็นเจ้าของอาคารที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ หรือจะปรับปรุงอาคารที่มีพื้นที่
  รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
• เป็นอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงาน อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
  อาคารสถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
• ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตาม พรก. กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ต้องมีการจัดส่งรายงาน
  ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2561 ให้แก่ พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
  หรือได้รับอนุญาตจาก พพ. ให้ผ่อนผัน ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน
 
Visitors: 16,534