000000000000000
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 

     วงเงินการสนับสนุน

      พพ. จะสนับสนุนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าติดตั้งตามที่ พพ. กำหนด แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่ออาคาร
      โดยสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์
      ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารต้องมีคุณลักษณะตามที่ พพ. กำหนด

      • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
      • ต้องเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้ว
      • ไม่เกินราคากลางที่ พพ. เห็นชอบ
 

     การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่ให้การสนับสนุน

      พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนที่มีการปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในระบบต่างๆ ในอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ดังนี้

      • ปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ BEC หรือสูงกว่าเกณฑ์ BEC
      • ปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานในระบบเปลือกอาคารในส่วนที่เป็นผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) และ หรือหลังคาของอาคาร (RTTV)
        ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศระบบใดระบบหนึ่ง หรือทั้ง 2 ระบบด้วยหรือไม่ก็ได้
      • ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) เฉลี่ยไม่เกิน 7 ปี
 

     เงื่อนไขการให้การสนับสนุน

      • ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนในมาตรการเดียวกันกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไม่ได้
      • ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนแล้ว จะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร และส่งหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน
        ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาสนับสนุน
 
Visitors: 16,533