000000000000000         ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุน
เพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน

•ใบสมัครขอรับการสนับสนุน                    (Word)   (PDF)
•แบบฟอร์ม ตัวอย่างหนังสือขอรับการสนับสนุน    (Word)
•แบบฟอร์ม ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ            (Word)

 

คู่มือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน ประจำปี 2562 

 

เอกสารบรรยายการประชุมชี้แจง

•ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
•หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุน
แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์ BEC

Visitors: 16,534